Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden van Agrio Uitgeverij bv.

Trekkerweb biedt op een aantal plaatsen de mogelijkheid om zelf teksten, foto’s dan wel video’s te uploaden.Trekkerweb heeft, zonder opgave van reden, het recht teksten, foto’s of video’s te wijzigen, op niet actief te zetten dan wel te verwijderen indien de inhoud niet voldoet aan de wet of de algemeen geldende goede zeden of niet voldoet aan de technische eisen van het beeldmateriaal.

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker. 

Trekkerweb.nl spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin Trekkerweb.nl als website fungeert volledig en juist is, daarentegen kan Trekkerweb.nl niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. Trekkerweb.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content. Trekkerweb kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de geplaatste foto's en video's. Alle content op Trekkerweb.nl is eigendom van Agrio Uitgeverij.

Het onderdeel Vraag & Aanbod biedt de mogelijkheid landbouwmachines- en werktuigen te koop aan te bieden. Trekkerweb heeft, zonder opgave van reden, het recht teksten, foto’s of video’s te wijzigen, op niet actief te zetten dan wel te verwijderen indien de inhoud niet voldoet aan de wet of de algemeen geldende goede zeden of niet voldoet aan de technische eisen van het beeldmateriaal.

Indien de website de mogelijkheid bevat om software te downloaden biedt Trekkerweb.nl geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek gebruiksdoel, de functionaliteit of bruikbaarheid van deze software. Trekkerweb.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het downloaden, de installatie of het gebruik van deze software, behoudens bepalingen van dwingend recht inzake aansprakelijkheid.

De Trekkerweb.nl -site bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van Trekkerweb.nl liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Trekkerweb.nl. Trekkerweb.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Trekkerweb.nl geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Het technisch functioneren van de breedbandverbindingen valt onder het risico van de exploitant van de breedbandverbinding. Trekkerweb.nl aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de breedbandleverancier. Trekkerweb.nl sluit iedere aansprakelijkheid uit vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van Trekkerweb.nl. Trekkerweb.nl geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de site van Trekkerweb.nl tevens is Trekkerweb.nl niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van Trekkerweb.nl die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is Trekkerweb.nl in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat. 

Trekkerweb.nl is niet aansprakelijk voor omstandigheden ten gevolge van overmacht. Hieronder dient te worden verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van Trekkerweb.nl ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van haar kan worden verlangd, zoals oorlog, overheidsmaatregelen, vervoers- en verbindingsstoringen van welke aard dan ook, werkstakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, tekortkoming van derden die voor Trekkerweb.nl ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld, etc.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar: multimedia@agrio.nl

Alle content op Trekkerweb.nl is eigendom van, en wordt geëxploiteerd door Agrio Uitgeverij bv.